ODDZIAŁY:

  • I etap – oddziały integracyjne i ogólnodostępne,
  • II etap – oddziały integracyjne i  ogólnodostępne,
  • III etap – oddziały integracyjne, ogólnodostępne i specjalistyczne.

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW

2.1 Oddziały integracyjne:

  • na każdym poziomie nauczania – zarówno w szkole podstawowej, jak i w gimnazjum utworzone są klasy integracyjne. Proces edukacyjny w tych klasach współorganizują nauczyciel przedmiotu i nauczyciel specjalista, dostosowując program nauczania do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów,
  • do klas integracyjnych, oprócz dzieci zdrowych, przyjmowani są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną,
  • klasa integracyjna liczy maksymalnie 20 uczniów,
  • dzieci otoczone są opieką pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną.

2.2 Oddziały ogólnodostępne.

2.3 Oddziały specjalistyczne.

  • w gimnazjum na każdym poziomie funkcjonują klasy, które realizują poszerzony program przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.