NABÓR 2018/2019

PRZEDSZKOLE

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NABÓR 2017/2018

PRZEDSZKOLE

https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/

SZKOŁA PODSTAWIOWA

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/

DOKUMENTY

https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty

 

NABÓR 2016/2017

– ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY –

Zapraszamy dzieci urodzone w roku 2010 i 2011 do oddziału przedszkolnego! Zapewniamy:

 • oddzielny budynek dla dzieci i najmłodszych uczniów;
 • oddział integracyjny dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • zajęcia edukacyjne w godzinach od 8.00 do 13.00;
 • bezpłatną opiekę w godzinach od 6.30 do 17.00;
 • edukację wzbogaconą o zajęcia plastyczne, taneczne, rytmiczne, gimnastykę korekcyjną, zajęcia sportowe i religię;
 • codzienną naukę języka angielskiego w formie zabawy;
 • w oddziałach integracyjnych zajęcia ze specjalistami;
 • opiekę logopedy i psychologa;
 • możliwość wykupienia posiłków;
 • aktywny wypoczynek na placu zabaw

INFORMACJE DLA RODZICÓW:

– SZKOŁA PODSTAWOWA –

Zapraszamy dzieci urodzone w roku 2008, 2009 i 2010 do klasy pierwszej! Zapewniamy:

 • program klasy teatralno-artystycznej, wzbogacony o dodatkowe zajęcia taneczne;
 • oddział integracyjny dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • oddzielny budynek dla dzieci;
 • świetlicę czynną w godzinach od 6.30 do 17.00;
 • możliwość wykupienia obiadów;
 • zajęcia specjalistyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • różnorodne koła zainteresowań: teatralne, taneczne, przyrodnicze, ekologiczne, muzyczne, matematyczne, sportowe;
 • możliwość korzystania z zajęć nauki pływania od klasy II;
 • aktywny wypoczynek na placu zabaw przeznaczonym wyłącznie dla najmłodszych dzieci.

INFORMACJE DLA RODZICÓW:

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 3 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75

Nabór uczniów do szkoły podstawowej odbywa się na podstawie:

 • Rozporządzenia MENiS z dnia 20. 02.2004 r. w sprawie warunków przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia jednych typów szkół do innych.
 • Rozporządzenia MENiS z dnia 18.01.2005 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach.
 • Harmonogramu ustalonego na dany rok szkolny przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania.

NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA SIATKOWA

KONTAKT

Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 75 tel.: 61 852 86 12, w godzinach od 10.00 – 14.00

nauczyciel wychowania fizycznego, trener piłki siatkowej

mgr  Ernest MALANOWSKI         tel. 502 595 331